Loading…

Atentati me pagesë në Deçan, merret vendim për propozimin e mbrojtjes

  • 04/11/2021 | 13:16

Atentati me pagesë në Deçan, merret vendim për propozimin e mbrojtjes

Trupi gjykues i kryesuar nga gjykatësi Sami Sharraxhiu, ka refuzuar propozimin e mbrojtësit të pandehurit Bekim Raja, avokatit Sylë Lokaj, pasi ky i fundit kërkonte që dëshmia e dëshmitarit “D1”, të shpallet e papranushme, për shkak se shpallja e tij ishte bërë përmes urdhërit të kundërligjshëm.

Trupi gjykues i Gjykatës së Pejës, ka vlerësuar se dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues “D1”, ishe e pranueshme dhe se këtë pretendim të mbrojtjes e kishte refuzuar edhe Gjykata e Apelit së bashku me Gjykatën Supreme.

“Refuzohet propozimi i mbrojtësit Bekim Raja, avokatit Sylë Lokaj që dëshmia e dëshmitarit bashkëpunues “D1”, e dhënë në prokurori dhe gjykatë të shpallen provë e papranushme, për arsyje se këtë kërkesë mbrojtja e ka parashtruar në Apel dhe Supreme dhe nuk është kontestuar ligjshëria e tij”, shtoi gjykatësi Sharraxhiu.

Pas refuzimit të këtij propozimi, avokati Lokaj kërkoi nga Gjykata që kjo e fundi të lejojë të drejtën e apelimit në Gjykatën e Apelit për refuzimin e këtij propozimi.

Mirëpo, gjykatësi Sharraxhiu refuzoi edhe këtë propozim të mbrojtësit, duke konstatuar se mbrojtja ka të drejtë të atakojë këtë vendim,  përmes ankesës ndaj aktgjykimit  meritor.

Në këtë gjykim, gjykatësi i njoftoi palët në procedurë se agjenda e vazhdimit të shqyrtimit gjyqësor ishte që të gjitha provat me pajtimin e avokatëve dhe prokurorisë të lexohen apo të konsiderohen të lexuara.

Sharraxhiu shtoi se mbrojtja dhe të akuzuarit kanë të drejtë të paraqesin ndonjë provë të re për administrim për shqyrtim, ndërsa prova tjera në shqyrtim gjyqësor me pëlqim të tyre të lexohen.

Në këtë rast, mbrojtësja e të pandehurit Avni Sinanaj, avokate Kosovare Kelmendi kërkoi nga trupit gjykues që në rigjykim të merren parasysh edhe pretendimet e mbrojtjes, pasi sipas saj, një ndër arsyjet pse Supremja e kishte kthyer rastin në rigjykim ishte edhe me aprovimin kërkesës së mbrojtësve.

Gjykatësi në përgjigje të kësaj tha se gjykata nuk ishte e lidhur me pretendimet e mbrojtjes së ligjshmërisë të parashtruara në Gjykatës Supreme, sepse kërkesa ishte drejtuar Supremes dhe jo Gjykatës së Pejës.

“Unë marrë parasysh edhe sygjerimet e Gjykatës së Apelit, ndërsa kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur në Supreme dhe jo ndaj trupit gjykues. Gjykata do të veproj sipas sugjerimeve të Supremes, mirëpo nuk do të ndërlidhet me kërkesën për mbrojtjen e ligjshërisë për arsyje se për kërkesë ka vendosur Gjykata Supreme dhe Gjykata e shkallës së parë do të veproj sipas sugjerimeve të Supremes dhe pretendimet të mbrojtësve “, tha gjykatësi Sharraxhiu.

Ndryshe, në këtë seancë i pandehuri  Bekim Raja u njoftua nga gjykatësi se ishte duke dërguar kërkesa të tepërta për të kontaktuar përmes “Skypë” me familjarët e tij që gjendeshin jashtë shtetit .

Ai e njoftoi të pandehurin se kishte të drejtë të kontakonte me famijarë dyherë në muaj.

I pandehuri Raja e njoftoi  gjykatësin se arsyje pse kishte dërguar kërkesa të tilla ishte për shkak se ishte udhëzuar stafi i burgut t’i bënte sepse nuk ishte lejuar të kontaktonte.

Ndryshe, Gjykatësi njoftoi palët se në muajin korrik të vitit 2021, e kishte aprovuar kërkesën e avokatit të dytë të Sinanajt, avokatit Veton Berisha dhe e kishte liruar përkohësisht të pandehurin Avni Sinanaj që të shkonte në shtëpinë e tij në kohëzgjatje prej 3 orësh. për shkak të arsyjeve shëndetësore të vajzës së tij.

Seanca e radhës u caktua me 15 dhe 22 dhjetor 2021.

Ndryshe, pasi aktakuza u konsiderua e lexuar, të pandehurit, Bekim Raja, Avni Sinanaj dhe Murat Sinanaj u deklaruan të pafajshëm për akuzën e Prokurorisë.

I fajshëm  u deklarua vetëm i pandehuri Gjon Pnishi, mirëpo ndaj të cili Gjykata nuk ia aprovoi pranimin e fajësisë, me arsyetimin se këtë pranim nuk e kishin bërë të gjithë të pandehurit të tjerë dhe se këtë pranim do të vlerësoj si rrethanë lehtësuese në shqiptimin e vendimit mbi dënim.

Në seancën e fundit të mbajtur më 15 prill të këtij viti, prokurorja Valbona Dishaj-Haxhsaj ka bërë rikualifikimin e veprës penale, nga vepra penale e bashkimit kriminal, në forma të tjera të bashkëpunimit.

Në këtë rast penal, Gjykata Supreme e Kosovës ka anuluar aktgjykimin dënues të Gjykatës së Pejës ndaj Bekim Rajës, Murat Sinanajt, Avni Sinanajt dhe Gjon Pnishit, të cilët ishin dënuar me 49 vite burgim, vendim ky i vërtetuar nga Apeli.

Gjykata Supreme ka arsyetuar se dispozitivi i aktgjykimit i gjykatës së shkallës së parë është i paqartë dhe në kundërshtim me cilësimin juridik të veprës penale të bashkimit kriminal.

Sipas Supremes, tek bashkimi kriminal, anëtarët e grupit përgjigjen penalisht për veprat penale që rezultojnë nga plani kriminal edhe nëse nuk kanë marr pjesë drejtpërsëdrejti në kryerjen e veprës konkrete nga plani i kriminal i grupit.

Kurse, për rastin e të pandehurve, Supremja ka konstatuar se veprimet e tyre nuk bëjnë pjesë në kuadër të bashkimit kriminal, por për forma tjera të bashkëpunimit mes të dënuarve për kryerjen e vrasjes.

Supremja në fund ka theksuar se dispozitivi i aktgjykimit duhet të jetë i strukturuar ndryshe nga i tanishme, duke u përshkruar ndaras veprimet e secilit të akuzuar në përputhje me rolin e secilit të pandehur.

“Gjithashtu cilësimi juridik është në kundërshtim me përshkrimin faktik, për faktin se të gjithë janë akuzuar si kryerës të vrasjes, të kryer në kuadër të bashkimit kriminal, ndërsa në përshkrimin e veprës penale, thuhet se i akuzuari B.R. si shtytës ka shtyrë të akuzuarin, Xh.P., në atë mënyrë që të akuzuarit Xh. dhe A., në rolin e ndihmësit e kanë ndihmuar të akuzuarin M. si kryerës për ta vrarë të ndjerin, i cili e ka vrarë të ndjerin e në rrethana të tilla cilësimi juridik i veprës penale, përpos që është në kundërshtim me përshkrimin faktik, ai është edhe i paqartë, ngase nga përshkrimi i veprës penale del se përpos për kryes të vrasjes, kemi të bëjmë me shtytës të vrasjes, ndihmës të vrasjes, mirëpo asnjë nuk është shpallë fajtor, as për shtytje as për ndihmë në vrasje, por si vrasës”, thuhet në arsyetimin e Supremes.

Supremja aktgjykimin e Gjykatës së Apelit e ka konsideruar të kundërligjshëm, për faktin se nuk kishte dhënë arsye për pretendimet ankimore, por ishte mjaftuar me konstatime “ se pretendimet nga ankesa janë të pabazuara” pa një arsyetim të detajuar, se pse pretendimet e tilla ankimore qenkan të pabazuara.

Ndryshe, në korrik të vitit 2020, Gjykata e Apelit e kishte konsideruar të ligjshëm dhe të drejtë vendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, me të cilin të pandehurit Bekim Raja, Murat Sinanaj, Avni Sinanaj dhe Gjon Pnishi ishin dënuar me 49 vite burgim, për vrasjen e tani të ndjerit Ferdinand Gjini.

Ashtu siç kishte vendosur Gjykata e Pejës, edhe Gjykata e Apeli kishte vërtetuar se vrasja e tani të ndjerit Gjini ishte bërë nga hakmarrja e paskrupullt e të akuzuarit Bekim Raja, i cili në cilësinë e shtytësit, përmes të pandehurit Gjon Pnishi, kishte premtuar shumën prej 100 mijë euro, ndërsa të pandehurit Murat dhe Avni Sinanaj ishin pajtuar ta realizojnë porosinë e Rajës.

Sipas vendimit të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, Apeli kishte theksuar se ishte vërtetuar se i pandehuri Gjon Pnishi dhe Bekim Raja ishin takuar në garazhin e dëshmitarit bashkëpunues D1 në Zvicër, ku i pandehuri Raja kishte kërkuar nga Pnishi ta vras tani të ndjerin Gjini, apo të gjejë ndonjë person për ta vrarë të njëjtin.

Sipas Apelit, ishte vërtetuar drejtë gjendja faktike kur i akuzuari Pnishi, pas kthimit në Kosovë, kishte kontaktuar të akuzuarit Sinanaj për kërkesën e të pandehurit Raja, për vrasjen e tani të ndjerit Gjini.

Sipas Apelit, i akuzuari Avni Sinanaj ishte pajtuar që së bashku me të akuzuarin Murat Sinanaj ta realizojnë porosinë e Rajës, ashtu që të akuzuarit Pnishi dhe Avni Sinanaj, në cilësinë e ndihmësit, e kanë ndihmuar të akuzuarin Murat Sinanaj si kryes të vrasjes në realizimin e porosisë së të pandehurit Raja, në cilësinë e shtytësit, i cili ka premtuar shpërblim në shumën prej 100 mijë franga zvicerane.

“Pas kësaj kishin filluar veprimet përgatitore, ashtu që Gjoni kishte filluar të komunikoj shpesh me Ferdinandin derisa i akuzuari Avni duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë ekonomike të Gjonit kishte filluar që këtij të fundit t’i sigurojë substanca narkotike me qëllim të joshjes, të cilat substanca më pas Ferdinandi i ka shitur. Kjo situatë ka vazhduar deri në ditën kritike, përkatësisht deri më 23 qershor 2016, kur në fshatin Prapaqan-Komuna e Deçanit, Ferdinand Gjini është vrarë nga i akuzuari Murat Sinanaj”, thuhej në aktgjykimin e Apelit.

Apeli kishte arsyetuar se gjendja faktike ishte provuar me provat e administruara, e sidomos nga dëshmia e vëllait të ndjerit Ferdinand, Pashk Gjini, i cili kishte thënë se para vrasjes së të ndjerit, të njëjtit kishin pasur konflikt fizik me të akuzuarin Bekim Raja, përkatësisht përleshje fizike në mes Mark Kqirës, Pashk Gjinit dhe Ferdinand Gjinit kundër Bekim Rajës dhe si rrjedhojë, sipas Apelit, ka ardhur deri tek porosia e vrasjes nga ana e të akuzuarit Raja.

Apeli kishte konstatuar se gjendja faktike ishte vërtetuar edhe nga deklarata e të pandehurit Gjon Pnishi, i cili kishte vërtetuar motivimin e hakmarrjes së Bekim Rajës, motivin për përfitim të dobisë pasurore, ndarjen e roleve për kryerjen e vrasjes dhe takimin me Bekim Rajën.

“Se të akuzuarit e lartcekur e kanë kryer veprën penale për të cilën janë akuzuar është vërtetuar edhe nga raportet e përgjimit të datës 27.02.20217, lidhur me komunikimet telefonike në mes të akuzuarve Avni Sinanaj dhe Gjon Pnishi të cilët kanë biseduar kryesisht rreth vrasjes; monitorimet telefonike të datës 26.02.2017, të bisedave në mes të akuzuarve Gjon Pnishi dhe Murat Sinanaj me ç’rast i akuzuari Gjon i ka dërguar Muratit mesazh me përmbajtjen “Murat Gjoni jam e kam thirr Avnin as nuk po ma qel, e për ty a fort i keq kesh që i mora 18 vjet e nuk ja përmenda emrin kurrkujt, as me thirr ndonjëherë, me 30 mars e kam shans se nuk më bini mbas me q.. atë nanë se nuk kallxoj krejt për ty të parin se e ki vra, për Bekim Rajën se e ka pagu, për veti se e kam qikën ka më des, ju po bëni hajgare a për veti për dy ditë i keni marrë 50 mijë franga, kush dojnë të mvrajn tanve naj ka pas kana paret, as të Haxhi muti nuk je kan najherë po ju them thirrni ata e të mbijnë mbas””, thuhej në arsyetimin e Apelit.

Tutje, Apeli e kishte arsyetuar vendimin e tij me faktin se nga mbrojtja e të akuzuarit Pnishi ishte vërtetuar takimi me të pandehurin Raja, drekat dhe darkat e bëra në prezencë të dëshmitarit bashkëpunues “D1”, porosia e Rajës drejtuar të akuzuarit Avni Sinanaj për ta kryer vrasjen, si kishte ndikuar avokati Haxhi Çeku tek Pnishi për të mos treguar të vërtetën rreth personave të përfshirë në veprën penale, si dhe premtimi që iu kishte dhënë Gjon Pnishit se deri në ditën e gjykimit do të lirohet

Apeli kishte konstatuar se gjendja faktike ishte vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit “D1”, i cili ka vërtetuar takimin e Gjon Pnishit me Bekim Rajën, motivin e hakmarrjes që e kishte pasur Raja ndaj të ndjerit, përfitimit pasurore për të pandehurin Pnishi, se të hollat për këtë të fundit i kishte marrë motra dhe djali i motrës në Zvicër dhe se këto para ishin marrë tek dëshmitari bashkëpunues “D1”.

Nga deklarimi i dëshmitarit bashkëpunues, Apeli kishte vërtetuar edhe ndikimin e të pandehurit Raja në dëshmitarin bashkëpunues, i cili pa leje të gjykatës e kishte telefonuar dëshmitarin i cili të nesërmen kishte për të dëshmuar para gjykatë,s ku Raja i kishte thënë atij “ki kujdes çka po fole, mos e ndëgjo babën tënd e as babën tim se ata nuk dinë asgjë, mos e merr në qafë veten, këta nuk kanë kurgjo dhe këtë punë e kena kryer”.

Po ashtu sipas Apelit, i akuzuari Raja i kishte premtuar dëshmitarit bashkëpunues “D1”, me fjalët: ”se ta mbaj familjen dhe unë do të rri mbas e kryej këtë punë”, duke ia cekur se deri në një milion të rri mbas.

Pretendimet e mbrojtësve të të pandehurve, avokatëve Kosovare Kelmendi, Gëzim Kollqaku, Arianit Koci dhe Granit Vokshi, se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje esenciale të procedurës penale, me arsyetimin se aktgjykimi është i bazuar vetëm në deklaratën e dëshmitarit bashkëpunues dhe të pandehurit Gjon Pnishi, Apeli i kishte konsideruar si të pabazuara.

Mbrojtja e të akuzuarve kishte pretenduar se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike, duke ia falur besimin dëshmisë së të pandehurit Gjon Pnishi dhe dëshmitarit “D1”. Sipas mbrojtjes deklaratat e tyre ishin trillime dhe nuk gjejnë mbështetje në prova tjera të administruara në shkallën e parë.

“Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë, i kuptueshëm dhe konkret. Në arsyetimin e aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështje juridiko penale. Gjykata e shkallës së parë ka bërë vlerësimin e provave në pajtim me nenin 370 par.6 dhe 7 të KPPRK-së. Në mënyrë të plotë ka paraqitur vlerësimet e veta se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara apo të paprovuara dhe bërë vlerësim të provave kontradiktore. Ka bërë analizën e të gjitha provave të procedura gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe lidhur me ato ka paraqitur konkludimet e veta, të cilat sit ë drejta, objektive dhe të ligjshme i aprovon edhe Gjykata e Apelit e Kosovës”, thuhej në vendimin e Apelit.

Në fund, Apeli kishte refuzuar ankesën e Prokurorisë së Pejës dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar, të cilët kanë kërkuar dënim më të lartë ndaj të akuzuarve, për arsye se Gjykata e Pejës me rastin e dënimit ka marrë parasysh të gjitha rrethanat rëndese dhe lehtësuese të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit .

Sipas Apelit, dënimet e shqiptuara nga Gjykata e Pejës ishin të drejta dhe në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve, rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe pasojës së shkaktuar.

“Si rrethanë veçanërisht lehtësuese për të akuzuarin Gjon Pnishi është marrë fakti se i njëjti ka bashkëpunuar me organet e drejtësisë për zbardhjen e kësaj çështje juridiko penale, kurse për të akuzuarit tjerë rrethana lehtësuese nuk ka gjetur. Si rrethanë rënduese gjykata e shkallës së parë për të akuzuarit ka marrë për bazë faktin se të njëjtit kanë vepruar në bashkim kriminal”, thuhej në vendimin e Apelit.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Pejë, me 21 nëntor 2019, i kishte shpallur fajtor të akuzuarit për vrasje me pagesë në Deçan, Bekim Raja, Avni Sinanaj, Murat Sinanaj dhe Gjon Pnishi.

Sipas aktgjykimit të shpallur nga kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Sami Sharraxhiu, i akuzuari Murat Sinanaj ishte dënuar me 19 vite burgim, i akuzuari Bekim Raja me 15 vite burgim, i akuzuari Avni Sinanaj me 9 vite burgim, kurse i akuzuari Gjon Pnishi me 6 vite burgim.

Ndryshe, sipas aktakuzës së ngritur më 26 korrik 2018, nga Prokuroria Themelore në Pejë dhe të përmirësuar me 15 prill 2021, Prokuroria e Pejës e akuzon të pandehurin Bekim Raja se në muajin maj 2012, në Zvicër, me dashje dhe me qëllim të hakmarrjes së paskrupullt e ka shtyrë të pandehurin Gjon Pnishi, që ky i fundit së bashku me të pandehurit Avni dhe Murat Sinanaj, ta kryejnë vrasjen e viktimës Ferdinand Gjini.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Bekim Raja u kishte premtuar se nëse vrasjen do të kryejnë sa më shpejtë, do të shpërblehen me shumën prej 150 mijë CHF, kurse nëse vrasja do të ketë vonesë, do të shpërblehen 100 mijë CHF.

Sipas aktakuzës, deri te vrasja e të ndjerit kishte ardhur pasi Ferdinand Gjini, së bashku me Mark Kqirajn, e kishin rrahur të pandehurin Bekim Raja. Prokuroria përshkruan se Raja përmes dëshmitarit bashkëpunues”D1″, është takuar me të pandehurin Gjon në Zvicër të cilët kishin lidhur marrëveshje, i pandehuri Gjon e bartë porosinë tek të pandehurit Avni dhe Murat për vrasjen e viktimës Ferdinad Gjini, e cila vrasje është kryer më 23 qershor 2014, në fshatin Prapaqan të Deçanit, nga i pandehuri Murat. i cili për këtë sipas aktakuzës është shpërblyer më shumën 100 mijë CHF.

Me çka ka kryer veprën penale “shtytje në kryerjen e vrasjes së rëndë” nga neni 179, paragrafi 1, pika 1.8 e lidhur me nenin 32, paragrafin 1 të KPK-së.

Të pandehurit Gjon Pnishi dhe Avni Sinanaj akuzohen se pas marrëveshjes mes tyre për të kryer vrasjen sipas porosisë së të pandehurit Raja, fillojnë përgatitjet për këtë veprim që nga viti 2012.

Sipas akuzës, të pandehurit Avni dhe Gjon shfrytëzojnë gjendjen jo të mirë financiare të viktimës Ferdinad, duke e joshur me substanca narkotike, ashtu që një natë para vrasjes takohen të pandehurit me viktimën në Gjakovë dhe merren vesh që në ditën kritike viktima, së bashku me Pnishin, të shkojnë te i pandehuri Avni në Isniq të Deçanit për të marrë një sasi të narkotikëve.

Sipas akuzës, në ditën kritike viktima niset për në drejtim të Deçanit, i përcjellë nga i pandehuri Gjon Pnishi dhe me të arritur te ura që lidh fshatrat Llukë e Prapaqan, i pandehuri Murat i cili kishte dalë në pritë, me të vërejtur viktimën duke kaluar mbi urë pas veturës së të pandehurit Gjon, me armë automatike shtënë në drejtim të veturës duke e privuar nga jeta.

Sipas akuzës, pas vrasjes i pandehuri Bekim të pandehurve Gjon, Avni dhe Murat përmes “D1” dhe familjarëve të pandehurit Gjon, Avni dhe Murat, si shpërblim ua jap shumën prej 100 mijë CHF.

Me çka duke vepruar si bashkëkryerës, kanë kryer veprën penale të ndihmës në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë, nga neni 179, paragrafi 1 pika 1.6 e lidhur me nenin 31 dhe nenin 33, paragrafi 1 të KPK-së.

I akuzuari Murat Sinanaj akuzohet se me 23 qershor 2014, rreth orës 8:40, në fshatin Prapaqan të Deçanit, sipas porosisë të pandehurit Bekim dhe përmes ndihmës nga të pandehurve Gjon dhe Avni, në planifikim e vrasjes, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, në mënyrë dinake e privon nga jeta të ndjerin Ferdinad Gjini, duke shtënë në veturën e të ndjerit me armë automatike

Me çka ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 179, paragrafi 1 pika 1.4 dhe 1.6 të KPK-së.

Të tjera
Materialet në dispozicion në këtë faqe janë pronë e portalit Gazeta Metro. Ato janë të mbrojtura në bazë të së drejtës së autorit sipas ligjeve në fuqi. Ju mund të përdorni këtë faqe interneti, dhe materialet e kësaj faqeje, për përdorimin tuaj personal, jo-komercial, me kushtin që të mos cënoni të drejtën e autorit.

Privacy Policy
Kontakti:
Tel: +383 49 576 111
e-mail: [email protected]
[email protected]
Adresa: Rr. Tringë Smajli, Nr. 16
Prishtinë 10000
Kosovë